Eilersgaard Christensen Lisbeth, Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser

Eilersgaard Christensen Lisbeth, Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser, Thèse de doctorat soutenue en 2010, (dir. B. Holmberg, Université de Copenhague)

Résumés :

Characteristic place-names with possible relevance for religion, social status, defence etc. often occur together, forming a relatively uniform pattern in certain parts of Sweden. These uniform patterns, so- called onomastic environments, occur most frequently in the central Swedish region and they have been interpreted as an expression of the social organisation in the areas in question. Onomastic environments are presumed to provide circumstantial linguistic evidence for the structures that have been designated by archaeologists as central-place complexes. The characteristic onomastic environments do not seem to appear in Southern Scandinavia, in spite of the fact that archaeological central-place complexes do occur here. A Swedish place-name scholar has put forward the hypothesis that changes in settlement structure disturbed the old place-name structures in Southern Scandinavia but that traces of onomastic environments can still be found, if both settlement names and field-names are taken into consideration in the analyses. The aim of the dissertation is to test this hypothesis by means of an analysis of the place-name material within selected regions in Denmark. As a basis for the study a catalogue of keywords has been compiled which consists of both Swedish and Danish name-elements in which interest in the structure of society and centrality is foremost in publications devoted to the theory of onomastic environments and other selected literature. The catalogue contains 84 keywords with varying relevance for central-places. The name material has been analysed in eight areas which have been selected on the basis of six sal-names, one tune-name and a name of the type Odinsvi. In each area the names with keywords or other relevance for central-places have been selected for detailed interpretation. The value of the testimony of this material for centrality in the Late Iron Age is then assessed. The archaeological material from the Late Iron Age is also described briefly so that the collected relevance of the testimony for centrality for each area can be assessed on the basis of both types of source. The analyses show that in the selected areas no evidence can be demonstrated that can be interpreted as the existence of such onomastic environments. In the majority of the areas, however, there is one name, in addition to the name which led to the selection of the area, that can be accorded relevance for centrality. At a few places there are more such names. Regional peculiarities in respect to naming may be a partial cause of the differing dissemination of repeated patterns in the onomastic material between (Central) Sweden and Denmark respectively. The theoretical approach to the onomastic material is also of great significance for the result of the analyses. There is a considerable body of onomastic material with relevance for the structure of society and centrality in Denmark but the value of its testimony for the organisational structure of its central-place complexes would not seem to be confirmed.

Karakteristiske stednavne med mulig relevans for samfundsforhold som religion, status, forsvar osv. optræder i flere tilfælde sammen efter et relativt ensartet mønster i nogle dele af Sverige. Disse ensartede mønstrer, såkaldte navnemiljøer, optræder hyppigst i det mellemsvenske område, og de tolkes som udtryk for samfundsorganisationen i de pågældende områder. Navnemiljøerne formodes at være sproglige indicier på strukturer, der i arkæologien betegnes som centralpladskomplekser. De karakteristiske navnemiljøer forekommer tilsyneladende ikke i det sydskandinaviske område, til trods for at arkæologiske centralpladskomplekser optræder her. En svensk navneforsker har fremsat den hypotese, at bebyggelsesmæssige omstruktureringer har forstyrret de gamle stednavnestrukturer i Sydskandinavien, men at der kan findes reminiscenser af navnemiljøer, såfremt både bebyggelses- og marknavne inddrages i analyserne. Afhandlingens formål er at afprøve denne hypotese gennem analyser af stednavnematerialet inden for udvalgte undersøgelsesområder i Danmark. Som basis for analyserne er der udarbejdet et katalog af søgeord, der består af både svenske og danske navneled, som i navnemiljøteoretiske publikationer eller anden udvalgt litteratur tillægges interesse for samfundsstruktur og centralitet. Kataloget rummer 84 søgeord med varierende centralpladsrelevans. Navnematerialet er analyseret i otte udvalgte områder, som er udpeget på basis af seks sal-navne, et tune-navn og et navn af typen Odinsvi. I hvert område er navne med søgeord eller centralpladsrelevans i øvrigt udvalgt og tolket. Materialets udsagnsværdi for centralitet i yngre jernalder er herefter vurderet. Det arkæologiske materiale fra yngre jernalder er desuden skitseret, således at det samlede centralpladsrelaterede udtryk for hvert område kan vurderes ud fra begge kildetyper. Analyserne viser, at der i de udvalgte områder ikke kan påvises mønstre, der kan tolkes som navnemiljøer. I hovedparten af områderne er der dog ét navn, udover navnet som området er udpeget efter, der kan tillægges centralpladsrelevans. Enkelte steder er der flere. Navne med relevans for religion og forsvar er hyppigst forekommende, men udsagnsværdien er i nogle tilfælde vanskelig at fastlægge. Regionale særtræk i forbindelse med navngivning kan være en delvis årsag til forskellig udbredelse af gentagne mønstre i hhv. det (mellem)svenske og det danske navnemateriale, og den teoretiske tilgang ved tolkningen af materialet er også af væsentlig betydning for det analyserede resultat. Der er et stort navnemateriale med relevans for samfundsstruktur og centralitet i Danmark, men dets udsagnsværdi for centralpladskompleksernes organisatoriske struktur synes ikke bekræftet.

[Source : http://nfi.ku.dk/publikationer/phd-afhandlinger/LEC-afh_tekst.pdf]Citer ce billet
Rédaction (2014, 11 décembre). Eilersgaard Christensen Lisbeth, Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser. Mondes nordiques et normands médiévaux. Consulté le 13 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/riis

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search